UNIVERZA V LJUBLJANI


Uvodna stran

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

 

VABILO NA STROKOVNO POSVETOVANJE
PLAZ STOŽE IN NJEGOVE POSLEDICE V LOGU POD MANGARTOM
Posvetovanje bo v torek 5.12.2000 ob 15:30
v veliki dvorani Smelt, Dunajska 160.

posvetovanja organizira


Univerza v Ljubljani
Fakulteta za gradbeništvo in Geodezijo

v sodelovanju z
Društvom konstruktorjev Slovenije
Društvom vodarjev Slovenije
Družbo za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije
Slovenskim društvom za potresno inženirstvo
Slovenskim geotehniškim društvom

 

Na posvetovanju bodo predstavili rezultate dosedanjega dela člani dveh ekspertnih skupin, ki jih je imenoval poveljnik Civilne zaščite po predhodni seznanitvi Vlade Republike Slovenije: Ekspertna skupina za geotehniko in Ekspertna skupina za hidrotehniko ter predstavniki sodelujočih institucij: Štab Civilne zaščite Republike Slovenije Geodetski inštitut Slovenije GEOT, Gradbeni inštitut ZRMK Zavod za gradbeništvo Slovenije Družba za državne ceste Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Vodnogospodarski inštitut Podjetje za urejanje hudournikov Znanstvenoraziskovalni center SAZU Poleg povsem strokovnega ima srečanje tudi humanitarni namen.

Namesto kotizacije v višini 5.000 SIT, predlaga organizator posvetovanja, da nakažete isti znesek na žiro račun: 52030-645-50706 s pripisom Za prizadete pod Mangrtom. Zahvaljujemo se sponzorju: Geodetskemu inštitutu Slovenije