GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

d00e, 47b8, algoritem, 3807, 0b66, teodolit, ee2e, d4c6, bb85, efemeride, aa2a, 9726, geocentricen, 017e, higrometer, b7d2, nivojska_ploskev, 63cd, 8365, 8ebd, 5e19, 0740, javna_razgrnitev, 7e73, 32a1, c4e8, 374e, 78e9, b4c2, 1059, e54f, 26d7, ea46, goriscna_razdalja_, 32e4, kataster, 0aab, d0ff, eb06, 080e, nivelir, meridian, nebesni_ekvator, 0107, 11f0, gradient, c433, a670, 3fa3, astronomska_refrakcija, e4d7, f676, ce83, 09be, fad9, geoid, ekvator, ffd3, 6ddd, f11b, geografska_sirina, c064, a5ab, refrakcija, 008c, 044c, 256c, nadir, 3afb, 4ac8, magnetni_azimut, termometer, prvi_vertikal, 9366, 327c, ekvivalentna_projekcija, 2fba, 2a3a, d128, 80fc, 2475, 605d, gravimetrija, a8bc, b505, b953, 252d, d372, 11f5, 4edc, 6292, ekvidistanca, f44e, diferencial, 5381, 6033, katastrska_izmera___, cb8c, c7f1, varianca, opticno_grezilo, 3ab5, e2c0, 728c, 9eab, 266d, b9be, 70c9, da27, d1a2, 3102, 371f, profil_, 574e, 3ae6, fea1, 12e8, d842, 83ec, ad22, urino_stanje, cirkumpolaren, c660, 3d63, alhidada, casovni_pas, opticni_sistem, katastrski_urad, f64b, 31e3, f3a4, geodetska_linija, 58dc, 5935, alhidadna_os, 305f, planparalelna_plosca, ekvipotencialna_ploskev, d416, 830a, inklinacija, 2997, navpicnica, 19ea, nutacija, 38b5, 3600, gravimeter, 63a8, elipsoid, e696, 0ee4, aerofotografiranje, f0a5, dti, a3a5, verjetnost, ca11, fotogrametrija, spominska_kartica, azimut, 6a35, 5e2a, 62a4, normala, 5c98, 7aa6, zenit, adicijska_konstanta, ad11, fe29, plastnica, astronomski_azimut, 1e62, 3a57, 40b9, a5a2, b5cf, 55c3, normala_krivulje, podatkovni_sloj, busola, 2f13, 379a, 7ce8, 7efd, 7326, geografska_dolzina, libela, 26b9, rotacijski_elipsoid, geodetski_azimut, grezilo, 294b, a3dc, 2e10, radar, ortodroma, geografske_koordinate, 2faf, bc10, aa8a, a891, 17b3, alhidadna_libela, b894, afelij, 10ea, 5988, bad3, df6f, magnetni_ekvator, busolni_teodolit_________________________________________, 4048, 94ec, b621, mareograf, loksodroma, d914, smerni_kot, urin_tek, ca6d, zemeljski_elipsoid, zacetni_meridian_, 6f51, 157c, eddc, bb7c, 5359, konformna_projekcija, astronomski_meridian, retro_nalepke, ekstrapolacija, 4a33, daljnogled, 232e, 3028,
HOMELOGIN (you are user _anon_233747 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608