GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

inklinacija, eddc, smerni_kot, konformna_projekcija, 3028, nutacija, mareograf, zacetni_meridian_, nebesni_ekvator, magnetni_ekvator, f3a4, gravimetrija, geoid, 232e, 0b66, 3d63, 7326, 2faf, fe29, a3dc, javna_razgrnitev, 62a4, urino_stanje, c4e8, ad22, 830a, normala_krivulje, 5e2a, a891, 305f, 58dc, rotacijski_elipsoid, c660, 5988, ekvipotencialna_ploskev, e4d7, geografska_dolzina, 7e73, spominska_kartica, 17b3, 70c9, d372, busolni_teodolit_________________________________________, astronomska_refrakcija, 4edc, busola, 2f13, f676, 32a1, podatkovni_sloj, d416, 9726, geografska_sirina, 294b, 3ae6, urin_tek, b5cf, azimut, retro_nalepke, 157c, f11b, nivelir, efemeride, refrakcija, c064, 4a33, d128, katastrski_urad, ca6d, 78e9, fotogrametrija, ekvidistanca, nadir, 379a, 3a57, 3807, verjetnost, 5381, zemeljski_elipsoid, 327c, 728c, 19ea, e696, daljnogled, 7aa6, f44e, 080e, geografske_koordinate, 5935, afelij, cirkumpolaren, 40b9, 6292, termometer, geodetski_azimut, ekstrapolacija, higrometer, nivojska_ploskev, 6a35, grezilo, 5359, b621, e54f, 252d, c433, 3600, profil_, b894, elipsoid, ekvivalentna_projekcija, dti, 1e62, da27, 044c, 11f0, 0740, 9366, 2e10, alhidadna_os, zenit, 9eab, plastnica, aa2a, a3a5, 8ebd, varianca, gravimeter, 374e, b953, 0107, 26b9, diferencial, 10ea, d00e, loksodroma, 6f51, ekvator, bb7c, astronomski_azimut, 3fa3, 5e19, a670, 0aab, 12e8, libela, geocentricen, 008c, c7f1, 3afb, 371f, bb85, fad9, planparalelna_plosca, 47b8, magnetni_azimut, 55c3, 7ce8, opticno_grezilo, 7efd, opticni_sistem, 26d7, 31e3, 2fba, kataster, 32e4, meridian, 09be, d4c6, geodetska_linija, alhidadna_libela, 6ddd, 38b5, b505, ea46, cb8c, 3ab5, 11f5, 83ec, a5ab, gradient, ca11, katastrska_izmera___, 017e, normala, 256c, d914, a8bc, 2a3a, df6f, 63a8, ortodroma, b7d2, navpicnica, goriscna_razdalja_, 0ee4, algoritem, 2475, 605d, radar, teodolit, a5a2, adicijska_konstanta, b4c2, 5c98, 6033, d842, alhidada, astronomski_meridian, aerofotografiranje, casovni_pas, f0a5, 2997, bad3, 4ac8, fea1, f64b, d1a2, aa8a, 4048, eb06, ce83, b9be, 574e, ad11, prvi_vertikal, ffd3, d0ff, ee2e, 3102, 266d, 8365, 80fc, bc10, 63cd, 1059, e2c0, 94ec,
HOMELOGIN (you are user _anon_734147 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608