GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

cb8c, urin_tek, 80fc, 7efd, gravimeter, 2997, 6a35, 40b9, 3600, cirkumpolaren, 294b, 252d, geocentricen, 371f, astronomska_refrakcija, 26d7, 3a57, 2475, b7d2, a3a5, 32a1, ffd3, podatkovni_sloj, 4ac8, termometer, geografska_dolzina, 83ec, 2fba, ea46, 1e62, f11b, alhidadna_os, 266d, c660, 3102, eb06, teodolit, b505, afelij, 728c, 9eab, ortodroma, ee2e, 0aab, f0a5, 5935, 70c9, loksodroma, casovni_pas, 3d63, 5e19, verjetnost, fe29, b4c2, refrakcija, plastnica, magnetni_azimut, fea1, 4edc, 3ae6, a3dc, konformna_projekcija, libela, 5988, 5c98, smerni_kot, 7326, zenit, bb7c, 3ab5, 7aa6, 4048, 157c, b621, 3fa3, radar, 09be, da27, d1a2, dti, 3afb, geografska_sirina, ekvivalentna_projekcija, urino_stanje, ad22, 55c3, fotogrametrija, 3807, ekstrapolacija, zacetni_meridian_, bad3, 63a8, busolni_teodolit_________________________________________, nivojska_ploskev, b5cf, 0ee4, astronomski_azimut, inklinacija, 11f5, f3a4, e54f, d128, e2c0, d00e, 574e, azimut, opticno_grezilo, c064, 080e, a891, meridian, efemeride, c433, b953, 9726, 2faf, 47b8, gravimetrija, eddc, ekvator, kataster, daljnogled, f64b, rotacijski_elipsoid, ad11, grezilo, normala, retro_nalepke, c7f1, 32e4, 008c, f676, b894, alhidada, c4e8, 3028, aa8a, d842, normala_krivulje, bc10, e4d7, b9be, 8365, 374e, f44e, 4a33, 379a, df6f, ca6d, ca11, varianca, geografske_koordinate, spominska_kartica, 830a, algoritem, geoid, geodetski_azimut, 605d, geodetska_linija, 12e8, elipsoid, a8bc, 8ebd, e696, d4c6, 31e3, 6f51, busola, ekvidistanca, d372, 2a3a, 19ea, a5ab, d914, d416, gradient, 58dc, a670, 305f, planparalelna_plosca, navpicnica, javna_razgrnitev, katastrska_izmera___, 7e73, 0b66, astronomski_meridian, 38b5, alhidadna_libela, nutacija, katastrski_urad, 6033, 0740, 044c, goriscna_razdalja_, 63cd, nebesni_ekvator, diferencial, nivelir, 5381, 0107, d0ff, 327c, aerofotografiranje, 9366, 17b3, ekvipotencialna_ploskev, bb85, fad9, mareograf, adicijska_konstanta, 26b9, magnetni_ekvator, 2f13, 11f0, 6292, 1059, 6ddd, zemeljski_elipsoid, 256c, higrometer, profil_, 62a4, nadir, prvi_vertikal, 78e9, opticni_sistem, 94ec, 017e, 7ce8, aa2a, 232e, ce83, a5a2, 5359, 2e10, 10ea, 5e2a,
HOMELOGIN (you are user _anon_88102 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608