GETS - Geodetski tezaver in slovar

TOC for Robots

geocentricen, 0740, 3600, 1e62, d128, eb06, 252d, b5cf, c4e8, f64b, 4ac8, casovni_pas, normala_krivulje, a8bc, geoid, 2f13, meridian, 2997, 78e9, 94ec, 044c, 70c9, 0aab, 7326, 09be, ekvipotencialna_ploskev, 305f, alhidadna_libela, 12e8, geografska_dolzina, fea1, b953, 32a1, bb85, daljnogled, 0107, b894, c433, 374e, 63cd, gradient, ca11, a5ab, 605d, 9726, profil_, b505, podatkovni_sloj, d842, 5e2a, 232e, busolni_teodolit_________________________________________, 9eab, azimut, 6033, 8365, 5359, 3a57, b7d2, rotacijski_elipsoid, elipsoid, plastnica, opticno_grezilo, 3d63, 31e3, 5935, b621, astronomski_meridian, 830a, d4c6, dti, da27, alhidadna_os, 256c, aa8a, c7f1, d0ff, 2e10, 10ea, geodetski_azimut, 728c, b9be, nivojska_ploskev, bb7c, efemeride, 008c, refrakcija, 017e, ffd3, c660, 3028, b4c2, 47b8, 371f, 11f0, algoritem, retro_nalepke, 157c, ekvator, 6f51, 2475, katastrska_izmera___, ortodroma, urino_stanje, 5c98, gravimetrija, katastrski_urad, f0a5, 080e, fotogrametrija, d1a2, adicijska_konstanta, ea46, 4a33, fe29, 0ee4, 7efd, 6292, 62a4, ce83, geografske_koordinate, aerofotografiranje, f3a4, 5381, inklinacija, d372, nadir, 83ec, higrometer, 4048, c064, 266d, 26d7, 2fba, 574e, navpicnica, planparalelna_plosca, cb8c, d416, d914, termometer, 19ea, ad11, 379a, zemeljski_elipsoid, urin_tek, zacetni_meridian_, a891, 32e4, eddc, 294b, e696, 40b9, aa2a, 17b3, geografska_sirina, 63a8, gravimeter, magnetni_ekvator, busola, magnetni_azimut, a3dc, normala, a670, 38b5, 3afb, zenit, 55c3, f44e, loksodroma, 58dc, a3a5, astronomska_refrakcija, 5e19, 327c, smerni_kot, 1059, varianca, afelij, radar, f11b, 2a3a, teodolit, 6ddd, alhidada, f676, a5a2, 26b9, 2faf, df6f, e4d7, spominska_kartica, 3ab5, verjetnost, 7e73, libela, ee2e, goriscna_razdalja_, ekvidistanca, 3ae6, ca6d, javna_razgrnitev, nebesni_ekvator, 6a35, ad22, 5988, astronomski_azimut, 11f5, bc10, 9366, 3fa3, ekstrapolacija, 7aa6, grezilo, mareograf, konformna_projekcija, prvi_vertikal, geodetska_linija, diferencial, fad9, bad3, 0b66, 3807, 8ebd, 4edc, nutacija, nivelir, cirkumpolaren, 3102, ekvivalentna_projekcija, e54f, opticni_sistem, 80fc, e2c0, d00e, kataster, 7ce8,
HOMELOGIN (you are user _anon_573907 from group guest) GETS - Geodetski tezaver in slovar Powered by WODA 4.608