Mesarski most

Seminarski elaborat pri predmetu Ra~unalni{tvo, III. letnik Arhitektura.

Ple~nik je projektiral Mesarski most pred in med 2.svetovno vojno . Ple~nik je pri projektiranju tr`nic predvidel most ~ez Ljubljanico, katerega glavna zna~ilnost je njegova vsebina: tr`nice na mostu. Most nima samo gole funkcije premostitve dveh bregov, temve~ postane aktiven dejavnik v prostoru. Mesarski most pomeni zaklju~ek `e zgrajenega kompleksa tr`nic in isto~asno tudi vhod - vrata v tr`ni prostor.

^e bi bilo Ple~niku dano pozidati Mesarski most, bi ta prevzel funkcijo vrhunca kompozicije v oblikovanju Ljubljanice. Tako pa ta primat {e vedno ohranja Tromostovje.


Slika je fotorealist~no posen~en model Mesarskega mostu z reko, ki te~e pod njim. Sen~eno s Phong algoritmom in metodo mapnih senc.


Na poskenirani sliki Tromostovja s {ir{o okolico, je z risarskim programom narisan "bodo~i" mesarski most.


Slika predstavlja mo`nost izdelovanja realisti~nih slik z uporabo mape materiala, ki ga nalepimo na stebre. mapa materiala ( marmor, granit, voda, trava, les, beton, steklo, ....)


Slika predstavlja "mehke" in "trde" sence, katere lahko dobimo z razli~nim nastavljanjem parametrov oddaljenosti in jakosti svetlobe (spot light)

Animacije (vsaka okrog 600k) predstavljajo mesarski most iz razli~nih pogledov:

Glej tudi ...
Stane Lesjak, 1995.